Warunki świadczenia usługInoxTrade
inoxlogotyp

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sprzedawcą jest firma INOX TRADE Daniel Jasionowski z siedzibą w miejscowości Krzywe 63C, 16 – 402 Suwałki,

prowadząca działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,

posiadająca NIP: 844-212-77-24, REGON: 200779900.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać poprzez Biuro Obsługi Klienta:
od poniedziałku do piątku - w godzinach: 8:00 - 18:00
w soboty 8:00 - 14:00
pod numerem telefonu: 733 808 315


lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym

prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.inoxtrade.pl

oraz sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem serwisu www.allegro.pl

w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedającego.

§ 1 Definicje
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).Produkt - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.inoxtrade.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.Strona – Sprzedawca i Klient.Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.inoxtrade.pl i www.allegro.pl.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.Wady Produktu – Wady Jawne, Wady Ukryte i Wady Prawne Produktu w rozumieniu niniejszego Regulaminu.Wada Jawna – wada fizyczna Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, możliwa do rozpoznania w momencie wydania Produktu Kupującemu.Wada Ukryta – wada fizyczna Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, powstała przed wydaniem Produktu Kupującemu, która ujawniła się w okresie późniejszym.Wada Prawna – wada prawna w rozumieniu kodeksu cywilnego.Braki Ilościowe – wydanie Produktu w ilości mniejszej niż wynikająca z Zamówienia i dokonanej płatności.
 
§ 2 Zasady ogólne
Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
Sklep internetowy www.inoxtrade.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedaż również jest prowadzona za pośrednictwem serwisu www.allegro.pl prowadzona w ramach działalności gospodarczej sprzedającego jest sprzedażą detaliczną.
Produkty oferowane w sklepie www.inoxtrade.pl oraz oferowane na stronie www.allegro.pl za pośrednictwem, której Sprzedawca również prowadzi sprzedaż w ramach swojej działalności - są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 
§ 3 Składanie zamówień
Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numery telefonu i adres e-mail. Każde poprawnie złożone zamówienie jest potwierdzane automatycznie wysłaną wiadomością mailową na adres klienta, w treści której podawany jest numer poprawnie złożonego zamówienia.
W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 
§ 4 Koszty i termin wysyłki
Produkt jest wysyłany pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
Produkt jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A, przy czym artykuły szklane wysyłane są jedynie firmą kurierską. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedawcy.Wysyłka Produktów poza granice kraju jest dokonywana po indywidualnym ustaleniu warunków z Klientem.
. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności „za pobraniem”.
 
§ 5 Płatności
Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
za pobraniem – płatność gotówką kurierowi lub na poczcie przy odbiorze towaru.
przelewem, po uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym - po złożeniu zamówienia i weryfikacji zamówienia przez Sprzedawcę do Klienta wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego wraz z wyliczonym kosztem przesyłki zależnym od wagi i formy wysyłki. Produkt wysyłany jest do Klienta po odnotowaniu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku dostaw.Dokładny koszt wysyłki zależny jest od wagi i formy wysyłki.
 
§ 6 Odbiór towaru
Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Dostawy poza granice kraju realizowane są po indywidualnych ustaleniach z Klientem.
Przesyłki wysyłane firmą kurierska są ubezpieczone.
Klient odbierając przesyłkę od kuriera lub na poczcie powinien sprawdzić w obecności kuriera lub pracownika poczty, czy opakowanie (jeśli takowe istnieje) i zawartość jest w stanie nienaruszonym. W przypadku uszkodzenia lub braków ilościowych Produktów w przesyłce Klient spisuje w obecności kuriera lub pracownika poczty protokół odbioru. Protokół spisany przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera lub pracownika poczty uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braków lub uszkodzenia Produktów. Mając na względzie, iż przesyłki kurierskie są ubezpieczone Kurier nie może odmówić spisania protokołu w przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzenia Produktów Klient powinien skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
Jeżeli Klient nie miał możliwości (z przyczyn od siebie niezależnych)sprawdzenia przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera - ma on obowiązek niezwłocznego zbadania Towaru po jego otrzymaniu i powiadomienia Sprzedającego o istniejących niezgodnościach w dostawie lub uszkodzeniach towaru.
Przesyłki zawierające Produkty szklane wysyłane są wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji produktów szklanych w zakresie ich uszkodzenia podczas transportu jest przesłanie Sprzedawcy protokołu odbioru zawierającego informację o uszkodzeniu produktów, sporządzonego w obecności kuriera.
W przypadku zaniechania sporządzenia protokołu, o którym mowa powyżej, obowiązek udowodnienia, iż przesyłka Produktu dotarła uszkodzona lub niekompletna spoczywa po stronie Klienta.
 
§ 7 Odstąpienie od umowy
Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej, dotyczy sprzedaży konsumenckiej i stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.
Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
W ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
 
§ 8 Procedura reklamacji
W przypadku Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Produktu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
W przypadku Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z Umową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
Klient będący konsumentem traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
Reklamacja może dotyczyć wad Produktu lub Braków Ilościowych.
Podstawą zgłoszenia reklamacji jest przesłanie prawidłowo wypełnionego protokołu reklamacyjnego oraz kopii dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji, tj. faktury VAT lub umowy sprzedaży. Reklamacja powinna zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy, zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Klienta, a w przypadku Klientów będących konsumentami powinna wskazywać, czy Klient żąda nieodpłatnej naprawy Produktu, czy wymiany Produktu na nowy, zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Klienta, w tym numer konta bankowego do ewentualnego zwrotu ceny.
Klient powinien precyzyjnie opisać wady Produktu tak, aby rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę mogło nastąpić bez zbędnej zwłoki spowodowanej koniecznością ustalenia przyczyn reklamacji.
Wszystkie reklamacje należy zgłaszać na numer 514 994 888 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jeżeli zgłoszenie reklamacji odpowiada wymogom formalnym Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia i dostarczenia Towaru.
Sprzedawca uznając reklamację zawiadamia o tym Klienta wskazując powód wystąpienia wady oraz wskazując terminu jej usunięcia wad, wymiany Produktu lub zwrotu ceny zakupu.
Sprzedawca odmawiając uznania reklamacji zawiadamia o tym Klienta wskazując powód nieuznania reklamacji oraz termin zwrotu  towaru do Klienta lub zawiadamia Klienta o możliwości odbioru towaru w siedzibie Sprzedającego.
Odbiór reklamowanego Produktu od Kupującego odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub wynajętego przewoźnika na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca zleca odbiór przesyłki od Klienta w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji i przekazuje informację Kupującemu o dacie odbioru reklamowanego Produktu.
Klient zobowiązany jest należycie opakować Produkt w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub zniszczeniem i oznakować go napisem „REKLAMACJA”.
Koszty związane z przesyłką Produktu ponosi:
- w przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana - Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z usługą transportową. Koszt przesyłki Produktu wolnego od wad do Klienta ponosi Sprzedający.
- w przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznania - koszty przesyłki Produktu do Sprzedającego oraz koszty przesyłki Produktu do Klienta ponosi Klient, zgodnie z cennikiem usług firmy kurierskiej. Obciążenie nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę i płatnej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.
Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zbadania Towaru po odbiorze i powiadomienia Sprzedającego o istniejących Wadach.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, które powstały po wydaniu Produktu Klientowi, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej uprzednio w  Produkcie.
Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za Wady Produktu, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zakupu Towaru.
Zakresem odpowiedzialności Sprzedawcy nie są objęte Wady Produktu, wynikłe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności:
- uszkodzeń mechanicznych powstałych po wydaniu Produktu Klientowi (spowodowanych np. upadkiem, uszkodzeniem narzędziem, itp.),
- niewłaściwego montażu, niezgodnego z zasadami zawartymi w instrukcji,
- niewłaściwego sposobu przechowywania (wpływ czynników atmosferycznych, zanieczyszczeń, wilgoci),
- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
Warunkiem wymiany Wadliwego Produktu na wolny od wad jest  uprzedni zwrot Wadliwego Produktu Sprzedawcy.
W kwestiach dotyczących reklamacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ogólne zasady przewidziane w przepisach Kodeksu Cywilnego.
Niektóre z Produktów będących w ofercie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej dołączonej wraz z instrukcja do tych produktów. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego..


Informacja
Kontakt